เจ้าของโครงการ
สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง  กรมโรงงานอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม
75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

นายจักรพันธ์ จันทร์สว่าง  โทรศัพท์: 0 2202 4073

             

ที่ปรึกษาโครงการ    
สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร.ธิรินทร์  ณ ถลาง  ผู้อำนวยการโครงการ
นายกฤษณะ ดิษรัก     โทรศัพท์: 08 9000 3777  
โทรสาร: 0 2954 6663
E-mail: machinefund@gmail.com
Website: www.machinefund.org                                                                              


Visitors: 11,591