กระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าจ้างให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดำเนินโครงการเร่งรัดการจดทะเบียนเครื่องจักรของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (ภายใต้ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และให้คำแนะนำ
ในรายละเอียดเชิงลึกที่เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหรือลดต้นทุนด้านพลังงาน หรือลดต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม หรือมี
การใช้พลังงานทดแทน หรือมีการใช้นวัตกรรม ให้แก่สถานประกอบการ SMEs เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันและสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ในการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมตามนโยบายของรัฐบาลโดยการดำเนินการตรวจสอบและให้คำปรึกษาแนะนำในการปรับปรุงเครื่องจักรเดิมหรือ
เปลี่ยนเครื่องจักรใหม่

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ
1. ได้รับการตรวจสอบวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องจักร และให้คำปรึกษาแนะนำในการปรับปรุงเครื่องจักรเดิมหรือเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่
2. ได้รับรายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องจักร ตลอดจนข้อเสนอแนะใน การปรับปรุงเหรือเปลี่ยนครื่องจักร
   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หรือลดต้นทุนด้านพลังงาน หรือลดต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม หรือมีการใช้พลังงานทดแทน หรือมีการใช้นวัตกรรม
3. ได้รับคำปรึกษาแนะนำการปรับปรุงหรือเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเข้าถึงแหล่งทุนจากสถาบันการเงิน
4. ได้รับสิทธิ์ในการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเชิงลึกเรื่องการปรับปรุงเครื่องจักรเดิมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น หรือเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่
   ทดแทนเครื่องจักรเดิมที่ล้าสมัย และการขอรับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน
หมายเหตุ : ั้งนี้ สำหรับสถานประกอบการเอสเอ็มอีที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการเท่านั้น


ประโยชน์ที่ได้รับจากการตรวจสอบวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องจักร
1. เพื่อทราบถึงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรในสถานประกอบการ
2. เพื่อประกอบการพิจารณาขอรับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
3. เพื่อประกอบการพิจารณาขอรับการสนับสนุนการลงทุนจากหน่วยงานต่างๆ


คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
1. เป็นบุคคลหรือนิติบุคคล
2. สถานประกอบการเอสเอ็มอีที่เป็นโรงงานจำพวกที่ 1 จำพวกที่ 2 และจำพวกที่ 3 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
3. เป็นสถานประกอบการเอสเอ็มอีที่มีการจ้างงานไม่เกิน 200 คนหรือมีสินทรัพย์ถาวร (ไม่รวมที่ดิน) ไม่เกิน 200 ล้านบาท
4. สถานประกอบการเอสเอ็มอีมีความต้องการปรับปรุงเครื่องจักรเดิมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ทดแทนเครื่องจักรเดิม
   เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนตามตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ (เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หรือลดต้นทุน ด้านพลังงาน
   หรือลดต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม หรือมีการใช้พลังงานทดแทน หรือมีการใช้นวัตกรรม)
5. สถานประกอบการเอสเอ็มอีต้องยินยอมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องจักร 

Visitors: 11,593