ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฯ
1. ได้รับการตรวจสอบวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องจักร และให้คำปรึกษาแนะนำในการปรับปรุงเครื่องจักรเดิมหรือเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่
2. ได้รับรายงานผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องจักร ตลอดจนข้อเสนอแนะใน การปรับปรุงเหรือเปลี่ยนครื่องจักร 
   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หรือลดต้นทุนด้านพลังงาน หรือลดต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อม หรือมีการใช้พลังงานทดแทน หรือมีการใช้นวัตกรรม
3. ได้รับคำปรึกษาแนะนำการปรับปรุงหรือเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเข้าถึงแหล่งทุนจากสถาบันการเงิน
4. ได้รับสิทธิ์ในการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเชิงลึกเรื่องการปรับปรุงเครื่องจักรเดิมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น หรือเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่
   ทดแทนเครื่องจักรเดิมที่ล้าสมัย และการขอรับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพื่อการเข้าถึงแหล่งทุน
หมายเหตุ ั้งนี้ สำหรับสถานประกอบการเอสเอ็มอีที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการเท่านั้น


ประโยชน์ที่ได้รับจากการตรวจสอบวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องจักร
1. เพื่อทราบถึงประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรในสถานประกอบการ
2. เพื่อประกอบการพิจารณาขอรับสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
3. เพื่อประกอบการพิจารณาขอรับการสนับสนุนการลงทุนจากหน่วยงานต่างๆ

Visitors: 11,591